Make your own free website on Tripod.com

ความมายของการผลิต

การบริหารการผลิต

ระบบสารสนเทศการผลิต

แผนผังเว็บไซต

เนื้อหาทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ติดต่อ webmaster

 

การผลิต
เว็บลิงค์
@ kapook
@ Sanook
@ Dek-d
การบริหารการผลิต

 

การบริหารการผลิต
ความหมายของการบริหารการผลิต
องค์ประกอบของการผลิต

วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต
วัตถุประสงค์ในการบริหารการผลิต
ประเภทของการผลิต
กลยุทธ์การบริหารการผลิต
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์