Make your own free website on Tripod.com
ระบบสารสนเทศการผลิต


ระบบสารสนเทศการผลิต
(Manufacturing Information Systems)

ระบบสารสนเทศการผลิตช่วยสนับสนุนงานในด้านการผลิตและการดำเนินงาน รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนและการควบคุมขั้นตอนของ
การผลิตสินค้าและบริการดังนั้นหน้าที่ในการผลิตและการดำเนินงานจึงเกี่ยวข้องกับ
การจัดการของระบบและกระบวนการผลิตระบบสารสนเทศใช้เพื่อการจัดการด้านการ
ดำเนินงานและการติดต่อ ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผน
และควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการไหลเวียนของสินค้าและบริการ

ระบบสารสนเทศการผลิต / คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบ / การทำงานของระบบ
ระบบ CAM