Make your own free website on Tripod.com

ความมายของการผลิต

การบริหารการผลิต

ระบบสารสนเทศการผลิต

แผนผังเว็บไซต

เนื้อหาทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ติดต่อ webmaster

 

การผลิต
เว็บลิงค์
@ kapook
@ Sanook
@ Dek-d

การผลิต

 

ความหมายของการผลิต

ความหมายของการผลิต
การผลิตกับการสร้างอรรถประโยชน์

ปัจจัยการผลิต
ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต
ต้นทุนการผลิต
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต
ลำดับขั้นในการผลิตการบริหารการผลิต

การบริหารการผลิต

ความหมายของการบริหารการผลิต
องค์ประกอบของการผลิต

วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต
วัตถุประสงค์ในการบริหารการผลิต
ประเภทของการผลิต
กลยุทธ์การบริหารการผลิต
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 

ระบบสารสนเทศการผลิต

ระบบสารสนเทศการผลิต

คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบ
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบCAM