Make your own free website on Tripod.com

ความหมายของการผลิต

ความหมายของการผลิต
การผลิตกับการสร้างอรรถประโยชน์

ปัจจัยการผลิต
ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต
ต้นทุนการผลิต
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต
ลำดับขั้นในการผลิต

การบริหารการผลิต

การบริหารการผลิต

ความหมายของการบริหารการผลิต
องค์ประกอบของการผลิต

วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต
วัตถุประสงค์ในการบริหารการผลิต
ประเภทของการผลิต
กลยุทธ์การบริหารการผลิต
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ระบบสารสนเทศการผลิต

ระบบสารสนเทศการผลิต

คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบ
การทำงานของระบบ
ระบบ CAM