Make your own free website on Tripod.com
การบริหารการผลิต


การบริหารการผลิต

ความหมายของการบริหารการผลิต
องค์ประกอบของการผลิต

วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต
วัตถุประสงค์ในการบริหารการผลิต
ประเภทของการผลิต
กลยุทธ์การบริหารการผลิต
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์