Make your own free website on Tripod.com
ความหมายของการผลิต


ความหมายของการผลิต
การผลิตกับการสร้างอรรถประโยชน์

ปัจจัยการผลิต
ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต
ต้นทุนการผลิต
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต
ลำดับขั้นในการผลิต