Make your own free website on Tripod.com

   
Main น่ะจ๊ะ

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ
การผลิต
ความหมายของการผลิต
ระบบการผลิต
ระบบการผลิตคืออะไร
ระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในส่วนไหนของระบบการผลิตได้บ้าง
เมื่อไรที่ควรจะเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิต
ทำไมต้องเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ขั้นตอนการนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบวางแผนการ
ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบการผลิต

 

การผลิตกับการสร้างอรรถประโยชน์
ปัจจัยการผลิต
ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต
ต้นทุนการผลิต
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต
ลำดับขั้นในการผลิต

ระบบสารสนเทศการผลิต
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ เครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
การทำงานของระบบ CAM
ระบบ CAM